คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับวุฒิปวส. - ปริญญาโท


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาโท)

- วุฒิปริญญาโท และได้รับการศึกษาวิชาการเครื่องจักรประมวลผลไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือ

- วุฒิปริญญาโททางด้านอื่น ๆและมีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน

2. นักวิจัย (วุฒิปริญญาโท)

- วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี สาขาพันธุศาสตร์ ควรมีประสบการณ์งานวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ หรือการวิเคราะห์โปรตีน

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. เจ้าหน้าที่วิจัย (วุฒิปริญญาตรี)

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรมีประสบการณ์ในการวิจัยทางคลินิก

5. นักนิเทศสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาตรี)

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

- สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี)

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

7. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.)

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ ธุรกิจทั่วไป เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9662

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- วุฒิการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- ผู้สมัครเพศชายจะต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM