EXIM BANK รับวุฒิปริญญาตรี - โท : SIAMHRM.COM

EXIM BANK รับวุฒิปริญญาตรี - โท


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศ

- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มีประสบ การณ์ 5 ปี

- มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อหรือการวิเคราะห์โครงการระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณการลงทุนได้

- มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

2. พนักงานบัญชี

- อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี

- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จ รูปได้ดี ละเอียดรอบคอบ

- สามารถเริ่มทำงานในช่วงเช้าก่อนเวลาทำงาน ได้

3. พนักงานรับประกัน

- อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาบริหาร ธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

- สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

4. พนักงานวิเคราะห์

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร

- มีประสบการณ์ 3 ปี

- มีประสบการณ์ด้านการทำ Cash flow projection, วิเคราะห์งบการเงิน, วิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม

- มีทักษะในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ได้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

5. พนักงานสินเชื่อ สาขาพระราม 2

- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาบริหาร ธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี

- มีประสบการณ์ 2 ปี มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

- สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้ - มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

6. พนักงานประชาสัมพันธ์

- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์

- มีประสบการณ์ 3-5 ปีทางด้านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานข่าว งานแปล

- มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย อังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อความได้ชัดเจน

- มีความสามารถในการเป็นพิธีกร

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2271-3700 หรือสมัครงานผ่านทาง http://www.exim.go.th/job/main_job.asp ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM