กองทัพเรือ เปิดสอบเข้ารับราชการ 42 อัตรา : SIAMHRM.COM

กองทัพเรือ เปิดสอบเข้ารับราชการ 42 อัตรา


กองทัพเรือ ต้องการรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2552 จำนวน 42 อัตรา ดังนี้

วุฒิที่เปิดสอบชั้นสัญญาบัตร

1. วุฒิปริญญาโท สาขาการวิจัยการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา

2. วุฒิปริญญาตรี เพศชาย/หญิง จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

2.1 วิชาบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/บัญชีต้นทุน/บัญชีบริหาร/การเงินและการธนาคาร จำนวน 2 อัตรา

2.2 วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

3. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ

วุฒิที่เปิดสอบเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

1. วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี จำนวน 30 อัตรา (เพศชาย 20 อัตรา เพศหญิง 10 อัตรา)

2. วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขา เพศหญิง 8 อัตรา เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสารวัตรทหารเรือหญิง

3. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2517-23 ส.ค. 2534)

- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำหรับข้าราชการบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2522-23 ส.ค. 2534)

- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชาย มีส่วนสูงตั้งแต่ 160 ซม.ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. เพศหญิงมีส่วนสูงตั้งแต่ 150 ซม.ขึ้นไป (ผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นสารวัตรทหารเรือหญิง ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม.ขึ้นไป เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือของ สห.ทร. ในการปฏิบัติหน้าที่)

- ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ หรือไม่เป็นบุคคล พวกที่ 2, 3 และ 4 ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (รายละเอียดอยู่ในระเบียบการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2552)

- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมลทิน หรือมัวหมอง

- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

- ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

- ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน

- ไม่เป็นผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2552 หรือเป็นทหารกองประจำการ

- ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด

- ข้าราชการหรือลูกจ้างที่จะสมัครสอบ จะต้องได้รับอนุญาตและรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วย ต้นสังกัดระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปหากเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ คุณวุฒิ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้ไปศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญา ก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการและได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้หมายประวัติรับราชการเรียบร้อยแล้วก่อน วันปิดรับสมัคร (23 ส.ค. 2552)

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงในวันสมัครและหลักฐานที่แสดงเพื่อขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ สามารถดูรายละเอียดได้ในระเบียบการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2552

การจำหน่ายระเบียบการและการรับสมัคร

จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

- กรมกำลังพลทหารเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2475-5355

- ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2) ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2475-5427

- กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร. 0-3870-0265 และกิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 0-3843-8844 และ โทร. 0-3843-7962

- สมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ บริเวณชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0-2475-3176 และ 0-2475-4671

การสอบแข่งขัน

1. การสอบรอบแรก กำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 ของคะแนนรวม ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (ถ้ามี)

1.1 ภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีวิชาที่สอบดังนี้

- วิชาชีพตามคุณวุฒิ คะแนนเต็ม 300 คะแนน สำหรับผู้สมัครเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร คะแนนเต็ม 200 คะแนน สำหรับผู้สมัครเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร วิชาบัญชี

- วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน สำหรับผู้สมัครเป็นสารวัตรทหารเรือหญิง

- วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.2 ภาคปฏิบัติ คะแนน 100 คะแนน (สำหรับผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรวิชาบัญชี) ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 และวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงพระราช วังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

1.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย คะแนน 200 คะแนน (สำหรับผู้สมัครเป็นสารวัตรทหารเรือหญิง) ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

2. การสอบรอบที่สอง (เฉพาะผู้ที่สอบภาควิชาการผ่านตามเกณฑ์) เป็นการตรวจสุขภาพร่างกายทดสอบ สุขภาพจิตและสัมภาษณ์ ซึ่งมีผลการสอบ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิตในวันที่ 21-22 กันยายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (พื้นที่บางนา) ถ.ริมทาง รถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

2.2 การสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23-25 กันยายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุม ร้านค้าสวัสดิการ ทหารเรือ บริเวณชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

การประกาศผลสอบ

1. รอบแรก (ภาควิชาการ) ในวันที่ 18 กันยายน 2552

2. รอบสุดท้าย ในวันที่ 28 กันยายน 2552

3. สามารถตรวจสอบผลการสอบได้ที่ กรมกำลัง พลทหารเรือ อาคาร 1 พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.navy.mi.th และ http://person.navy.mi.th

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดหากำลังพล กองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 0-2475- 3176 และ 0-2475-4671 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM