คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับอาจารย์ : SIAMHRM.COM

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับอาจารย์


ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,400 บาทตำแหน่งเลขที่ E140006 คณะพยาบาลศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก.คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
3. เป็นผู้มี วุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาล

ข.วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งบัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ สามารถ ดูรายละเอียดการสมัคร และ Download แบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ http://www.nurse.cmu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053 949071

ค.เอกสารหลักฐานที่จะต้องมายื่นในการสมัคร
1. ใบปริญญาบัตร หรือ เอกสารรับรองคุณวุฒิ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. รูปถ่ายขนาด 2x2 ½ “ จำนวน 1 รูป
6. ใบรับรองแพทย์
7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 ของสภาการพยาบาล
8. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล

ง. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก แจ้งกำหนดการคัดเลือก วิธีการคัดเลือกและทดสอบหรือประเมินความพร้อมด้านสภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ จะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 3กันยายน 2552 ณ ป้ายประกาศของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nurse.cmu.ac.th หรือโทรศัพท์ 053 949071


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM