มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็ก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์ เงินเดือน 6,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย วุฒิ คบ. (ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 5 ปี)

- มีประสบการณ์ในการสอนด้านปฐมวัย

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2. อาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ เงินเดือน 7,940/9,700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาเอก หรือวิชาโทพลศึกษา หรือสาขาวิชาสุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต) สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท ทางสาขาวิชาวิศวกรรมการขึ้นรูปโลหะ วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมงานเชื่อม วิศว กรรมโลหะการ วิศวกรรมคุณภาพ วิศวกรรมอุตสาหการ

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เงินเดือน 13,110 บาท

- วุฒิปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

5. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ เงินเดือน 7,940/9,700 บาท 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือมีประสบ การณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอน ภาษาอังกฤษ วรรณคดี ธุรกิจอังกฤษ

- มีความรู้ ความเข้าใจ และทำวิจัยได้

- มีความสามารถในการพิมพ์แบบสัมผัส และใช้คอมพิวเตอร์ได้

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

- สำเนาคุณวุฒิ พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง) อย่างละ 1 ฉบับ

สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนัก งานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM