กรมพัฒนาที่ดิน รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

กรมพัฒนาที่ดิน รับวุฒิปวส. - ปริญญาตรี


ด้วย กรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักสำรวจดินปฏิบัติการ และนักวิชาการ
แผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ ซึ่งออกตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 7,100 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 2 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 5 อัตรา
1.3 ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 5 อัตรา
1.4 ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
กระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี
ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
1.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรง
ตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ
(2) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
(2) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์
ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ
จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้า
(4) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วม
ดำเนินการ จัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(6) ร่วมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
3. ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ
3.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ
(2) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ปฐพีศาสตร์ หรือปฐพีศาสตร์
และอนุรักษ์ศาสตร์
3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสำรวจจำแนกดิน อ่านและแปลแผนที่ภาพถ่าย
ระยะไกลเพื่อให้สามารถกำหนดบริเวณจุดศึกษาดินและตำแหน่งที่จะทำการสำรวจดินได้อย่างถูกต้อง
(2) สำรวจ ขุดเจาะดิน วินิจฉัยลักษณะ สมบัติดินและจำแนกดิน เพื่อให้ได้ข้อมูลดินและ
สภาพแวดล้อมดิน
(3) จัดเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์หาลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดิน
(4) จัดทำแผนที่ดิน
(5) รวบรวมข้อมูลการสำรวจจำแนกดินเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลดิน
(6) ศึกษา วิจัยและค้นคว้าทางวิชาการเพื่อการสำรวจจำแนกดิน และการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรดิน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
4. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
4.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ
(2) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
4.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูล
เชิงพื้นที่อื่นๆ เพื่อจัดหาหรือเพื่อเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทำแผนที่และหรือระบบภูมิสารสนเทศ
(2) สำรวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กำหนดจุดบังคับภาพ รังวัดและ
คำนวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ต่าง ๆ
(3) จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการออกเอกสาร
สิทธิ์ พิสูจน์สิทธิในที่ดิน และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(4) อ่านแปลและตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ภาพดาวเทียม
เพื่อดูร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(5) นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษาและค้นคืนข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ
(6) ประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
(7) ดูแล จัดเก็บ บริการ แผนที่ ภาพถ่าย และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการ
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์
(8) สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538

3. การรับสมัครสอบ
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง (ชั้น 3) กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 9.00 น.
ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือ Download ใบสมัครได้จาก
www.ldd.go.th
3.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว
เว้นแต่การยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 24 สิงหาคม 2552
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้
ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือทะเบียนบ้าน
อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ในระดับเดียวกันกับตำแหน่ง
ที่สมัครสอบพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง
และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินอาจไม่รับสมัครสอบ

4 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในวันที่ 3 กันยายน 2552
ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน และทาง www.ldd.go.th

5 การประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 3 กันยายน 2552 ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน และทาง www.ldd.go.th

6 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
6.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
6.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรือน จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็น
ของตำแหน่ง
ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน
ผู้ที่สอบผ่านตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

7 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก
ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก

9 การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2
ในอัตราที่ ก.พ. กำหนด
ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้จะสามารถนำไปใช้
บรรจุในส่วนราชการอื่นได้ด้วย

10 เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง
กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
ทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM