กรมการขนส่งทางอากาศ รับวิศวกร,นักตรวจสอบความปลอดภัย : SIAMHRM.COM

กรมการขนส่งทางอากาศ รับวิศวกร,นักตรวจสอบความปลอดภัย


ด้วย กรมการขนส่งทางอากาศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ และตำแหน่งนักตรวจสอบ
ความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทื่ นร.1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11
ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 3 ตำแหน่ง
1.2 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.3 นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด และเงินค่าครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 1,500 บาท รวม 9,440 บาท ปฏิบัติงานประจำในส่วนกลาง

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็น
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.2.1 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ในทางวิศวกรรมโยธา และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามที่กฎหมายกำหนด และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
2.2.2 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามที่กฎหมายกำหนด และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
2.2.3 ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552
ถึง 24 สิงหาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 เปิดเว็บไซต์กรมการขนส่งทางอากาศ http://www.aviation.go.th หัวข้อ
“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งต่าง ๆ ในกรมการขนส่งทางอากาศ” หรือ http://job.aviation.go.th
3.1.2 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคาร กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Flie ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น
Diskette เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ถึง 25 สิงหาคม 2552 ภายในวันและเวลา
ทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
3.5 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2552 จนถึงวันที่ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครสอบเข้าไป
ที่ http://www.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพล
เรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในกรมการขนส่งทางอากาศ” หรือ http://job.aviation.go.th
เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบ โดยใช้ปุ่มค้นหารายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน แล้ว
พิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบซึ่งจะมีเฉพาะผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
เท่านั้น

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตามรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ
วันที่ 24 สิงหาคม 2552 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์
4.3 ผู้สมัครในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการต้องได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมฯ ไม่ต่ำกว่าประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2552
4.4 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบโดยผู้สมัครสอบ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการขนส่งทางอากาศจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมการขนส่งทางอากาศจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น กรมการขนส่งทางอากาศ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กทม.
10120 และทางเว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th หัวข้อ”การประกาศ
รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ มี 2 ภาค

7. หลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
จำนวน อย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 24 สิงหาคม 2552
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนา
ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน
อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ ไม่ต่ำกว่าประเภทภาคี
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (สำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ) และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(สำหรับตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ) จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2552
(6) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ
เลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค
ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
9.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคง
ได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
9.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

10. การบรรจุและแต่งตั้ง
10.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดของ
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
10.2 กรมการขนส่งทางอากาศจะไม่รับโอนผู้เป็นข้าราชการ หรือ พนักงาน
ของรัฐทุกประเภท
10.3 ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็จะใช้บรรจุใน
ส่วนราชการอื่นได้ด้วย
กรมการขนส่งทางอากาศดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอ
ภาค ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทำนอง
เดียวกันโปรดอย่างหลงเชื่อและแจ้งให้กรมการขนส่งทางอากาศทราบด้วยรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
แนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
--------------------------------

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา
ควบคุม งานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยการความปลอดภัย งานผังเมือง
หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
(3) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้
รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
(5) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
(6) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย
รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
1.2 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
1.2.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
- ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมขนส่งทางอากาศ 150 คะแนน
- ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบิน 50 คะแนน
(การแปลเต็มรูปแบบจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ
การแปลเต็มรูปแบบจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางอากาศกำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
แล้ว จึงจะให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในภายหลังทางเว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หัวข้อ
“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งต่าง ๆ ในกรมการขนส่งทางอากาศ” หรือ http://job.aviation.go.th
1.2.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

2. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(2) ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการ
ผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(3) ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมี
ความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
(4) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
(5) จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่ตน
มีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
1.2 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
1.2.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
- ความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ 150 คะแนน
- ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบิน 50 คะแนน
(การแปลเต็มรูปแบบจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางอากาศกำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
แล้ว จึงจะให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในภายหลังทางเว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หัวข้อ
“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งต่าง ๆ ในกรมการขนส่งทางอากาศ” หรือ http://job.aviation.go.th
1.2.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

3. นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ
3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบ ความสมควรเดินอากาศของอากาศยานในด้านการออกแบบ และการ
ผลิตทางด้านวิศวกรรม และการบำรุงรักษาอากาศยาน การตรวจสอบการปฏิบัติการบิน สถาบัน
ฝึกอบรมด้านการบินและด้านบำรุงรักษาอากาศยาน ด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุและเสนอเพื่อรับรองการดำเนินการในลักษณะข้างต้น
(2) ร่วมจัดทำและแก้ไขข้อสอบในการออกใบอนุญาตของผู้ประจำหน้าที่ รวมทั้งร่วม
ทดสอบความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
(3) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน ในการออกแบบและการผลิตทางด้านวิศวกรรม
และบำรุงรักษาอากาศยาน การตรวจสอบการปฏิบัติการบิน สถาบันฝึกอบรมด้านการบินและด้าน
การบำรุงรักษาอากาศยาน การดำเนินการด้านนิรภัยการบินและการสอบสวนอากาศยานประสบ
อุบัติเหตุ
(4) ร่วมพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ หรือให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน
มาตรฐานด้านความสมควรเดินอากาศ การตรวจสอบการปฏิบัติการบิน สถาบันฝึกอบรมด้านการ
บินและด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน การดำเนินการด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุ ทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง กฎ ระเบียบ คำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แจง แก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถนำความรู้ที่
ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบินและดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
1.2 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
1.2.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
- ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น 100 คะแนน
- ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบิน 100 คะแนน
(การแปลเต็มรูปแบบจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ
การแปลเต็มรูปแบบจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางอากาศกำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
แล้ว จึงจะให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในภายหลังทางเว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หัวข้อ
“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งต่าง ๆ ในกรมการขนส่งทางอากาศ” หรือ http://job.aviation.go.th
1.2.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM