มสธ. รับวุฒิปริญญาตรี - โท : SIAMHRM.COM

มสธ. รับวุฒิปริญญาตรี - โท


ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 53 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน-
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 2 แห่งหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ สร.ทม. 0202/ว.2 ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2519 เรื่อง หลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยอนุโลม และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง 13,590 บาท)
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง 13,590 บาท)
ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง 11,120 บาท)
ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง 13,590 บาท)
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง 11,120 บาท)
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง 13,590 บาท)
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน1 อัตรา (ค่าจ้าง
11,120 บาท)
ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง
11,120 บาท)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 และ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ดังนี้
ข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งพนักงาน-
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2) ได้
ข้อ 10 นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 9 แล้วพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(3) เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมี
กาย หรือจิตไม่ปกติ
(6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิต
ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน
กับพักงาน หรือพักราชการ
(8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การ
มหาชนเพราะกระทำผิดวินัย
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ
2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
สำหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
อธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลา
ราชการ

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน จำนวน 3 รูป
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา
1 ฉบับ
4.3 หนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.4 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เฉพาะตำแหน่งที่ 1,3,7 (หากไม่
สามารถนำไปยื่นในวันสมัคร ต้องนำไปให้เจ้าหน้าที่ภายในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง มิฉะนั้นจะถือว่าขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขันฯ)
4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมสำเนา

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่งละ 100 บาท

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสถานที่สอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสถานที่สอบฯ วันที่ 3 กันยายน 2552
สอบข้อเขียนวันที่ 12 กันยายน 2552
7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยมหาวิทยาลัยฯ จะไม่แจ้งคะแนนให้ผู้สอบ
แข่งขันทราบ

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูง
ลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความ-
สามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับหมายเลข-
ประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

10. การจ้าง
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

11. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ที่นำหนังสือรับรองซึ่งสถาบันเป็นผู้ออกให้ว่าเรียนจบครบหลักสูตรไปสมัครสอบ ถ้าสอบ
ข้อเขียนผ่านจะต้องนำหลักฐานที่สถาบันอนุมัติว่าสำเร็จการศึกษาไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีหลักฐาน
ดังกล่าวไปแสดงจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง

---------------------------------------------------------------------------------------------------


รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน) กองแผนงาน
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ บริหารธุรกิจ การจัดการ
1.2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความเห็น จัดทำข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ
เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนงาน / ระบบงานการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ การติดตาม-
ประเมินผลแผนงาน / โครงการ และงานช่วยอำนวยการอื่นที่เกี่ยวกับกองแผนงาน
2.3 การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและวิธีการ การบริหาร
จัดการภาครัฐ การบริหารยุทธศาสตร์แก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2.4 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐ การตรวจสอบและประเมินผลงานที่เกี่ยวข้อง
2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ -
ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ภาษาไทย (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผน การวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
การติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การจัดองค์การ
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ-
การศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ
---------------------------------

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร) กองแผนงาน
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา และมีการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ใน
หลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.2 มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผน การติดตามประเมินผล การจัดการงานสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและการตัดสินใจ และการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ
1.3 มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล Online
1.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์ และมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในกองแผนงาน และมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจบนเครือข่ายของกองแผนงาน เช่นการสำรองข้อมูล
การกู้คืนข้อมูล การตรวจสอบแก้ไขปัญหาของระบบฯ การออก User ID แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2.3 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศฯบนเครือข่ายแก่หน่วยงานและบุคลากรต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.4 ดูแล และติดตามการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ฐาน
ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2.5 ดูแลเว็บไซต์ของกองแผนงาน เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองแผนงาน
2.6 ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์ และระบบงานต่างๆ แก่บุคลากรภายในกองแผนงาน
2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ -
ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ภาษาไทย (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การติดตามประเมินผล
2. ทดสอบความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่าย
ด้วย ASP และ SQL
-6-
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ
---------------------------------

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (กองพัสดุ)
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
1.2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ
เก็บรักษา ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุครุภัณฑ์ เช่น คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมราคา การบำรุงรักษา
เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ -
ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ภาษาไทย (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านงานพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ-
การศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ
---------------------------------

ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สำนักวิชาการ)
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
1.2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในงานต่างๆ ดังนี้
2.1 งานติดตาม เร่งรัด ความก้าวหน้าการผลิต / ปรับปรุงชุดวิชา
2.2 งานจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา
2.3 งานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ หรือคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการผลิต /
ปรับปรุงชุดวิชา
2.4 งานจัดประชุมประธานและบรรณาธิการชุดวิชา
2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ -
ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ภาษาไทย (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ-
การศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ
---------------------------------

ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักคอมพิวเตอร์)
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ –
คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยี -
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาการโทรคมนาคม การจัดการสารสนเทศและ
ระบบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิศวกรรม -
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้า (เน้นทางคอมพิวเตอร์
โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร)
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา Web – based application และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
บน Microsoft Window platform ดูแลปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ภาษาไทย (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การใช้ภาษา SQL
ความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบ และการวิเคราะห์เชิงวัตถุ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ-
การศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ
----------------------------------

ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักคอมพิวเตอร์)
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ –
คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม การจัดการเทคโนโลยี -
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาการโทรคมนาคม การจัดการสารสนเทศและ
ระบบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิศวกรรม -
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้า (เน้นทางคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร)
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการบริหารโครงการพัฒนาระบบ -
สารสนเทศ ได้แก่การวางแผนการดำเนินงาน การทดสอบระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การประเมินผลการใช้ระบบงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ภาษาไทย (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การจัดการ-
โครงการ ( Project Management) และความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ-
การศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ
----------------------------------

ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
1.2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานการประชุม และงานบริหารงานบุคคล
2.2 งานพัสดุ งานการเงินและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.3 งานจัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี
2.4 งานรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ -
ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ภาษาไทย (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
1. ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบุคคล งานพัสดุ งานการเงิน
แผนและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
2. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการศึกษารวบรวมข้อมูล การสังเคราะห์และการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ-
การศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ
---------------------------------

ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
1.2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบโดยสามารถใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก ด้วย
คอมพิวเตอร์ในกลุ่ม Adobe ได้แก่ Photoshop, Firework, Illustrator และ Flash (Animation)
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 งานจัดการความรู้ งานบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 งานออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2.3 งานจัดพิมพ์ และจัดทำฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ -
ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. ภาษาไทย (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
1. ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ-
การศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM