สำนักงานศาลยุติธรรม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : SIAMHRM.COM

สำนักงานศาลยุติธรรม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สำนักงานศาลยุติธรรม ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

- วุฒิปริญญาโท ทางการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ. คุณวุฒิทางการบริหาร เช่น ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือสมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าซอง เรียนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมจะยึดวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถ Download ใบสมัครคัดเลือกได้ที่ www.ojoc.coj.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM