มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด


ด้วยคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณบดี ด้วยคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร 02-9091571-2

ปิดรับสมัคร 5 สิงหาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM