มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับ อาจารย์ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับ อาจารย์


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปิดรับสมัคร 21 สิงหาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM