มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อัตราค่าตอบแทน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุ

- วุฒิปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมวัสดุ

- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สามารถสอนรายวิชาทางด้านวิศวกรรมพัสดุโลหะการและกระบวนการผลิตตามที่สาขามอบหมาย

- มีความสามารถในการทำวิจัย

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และรักในวิชาชีพครู

2. อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อัตราค่าตอบแทน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.) หรือ (ค.อ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

- วุฒิปริญญาโท (วศ.ม.) หรือ (ค.อ.ม.) สาขวิศวกรรม เครื่องกล เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50

- มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีคุณธรรมจริยธรรม และรักในวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2552 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3x4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส หรือ หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

8. ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

9. ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

10. ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน (ถ้ามี)

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งละ 300 บาท และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนทุกกรณี ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM