ศพอ. เปิดรับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป : SIAMHRM.COM

ศพอ. เปิดรับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป


มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารองค์กรขนาดกลาง (ที่มีบุคลากรตั้งแต่ 10 คน) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี การระดมทุน การพัฒนาองค์กรระดับภูมิภาค การพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาค หรือการส่งเสริมงานด้านคนพิการระดับภูมิภาค

- มีทักษะในการบริหารจัดการ ประสานงานและทำงานในบรรยากาศที่หลากหลายทางวัฒนธรรม

- สามารถริเริ่มจัดวางระบบงานขององค์กร และฝ่ายงานที่เกิดขึ้นใหม่ให้มีความมั่นคงได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Internet

- สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

2. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ

- อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า

- มีประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาค การบริหารโครงการ การพัฒนาคนพิการ การพัฒนาเครือข่าย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและบุคลากร และการพัฒนาองค์การและการจัดการองค์ความรู้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- มีทักษะในการบริหารจัดการประสานงานและทำงานในบรรยากาศที่หลากหลายทางวัฒนธรรม

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐานเช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Internet

- สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

- บุคคลพิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

- อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า

- สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานสำนักงานอย่างน้อย 5 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Internet

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคนพิการ

- บุคคลพิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ

- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขาบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป กรณีที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชีจะต้องมีผลการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

- มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง และเขียน) ระดับที่สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ และต้องมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี หรือการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชีกับหน่วยงานหรือโครงการที่มีหน่วยงานต่างประเทศร่วมดำเนินการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี โดยเฉพาะ Word และ Excel และโปรแกรมจัดทำระบบบัญชีทางคอมพิวเตอร์

- บุคคลพิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิว เตอร์ หรือผ่านการเรียน/อบรมทางคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน ฟัง พูด และเขียน) ในระดับสื่อสารได้อย่างเข้าใจ

- บุคคลพิการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทาง E-mail เท่านั้นโ ดยส่งมาที่ info@apcdproject.org, kanitta@apcdproject.org, niramol_apcd@hotmail.com หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2552 มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทร. 0-2354-7505 ต่อ 1309 แฟกซ์ 0-2354-7507

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป

2. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)

3. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ (Transcript)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM