สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดรับครูผู้ช่วย : SIAMHRM.COM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดรับครูผู้ช่วย


ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลกรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษเข้ารับราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ในตำแหน่งที่ว่าง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๐๗๓๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ๒๕๔๘ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๙๖๘๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ และ ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๖๒๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่คัดเลือก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอกาบเชิง
ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๖๐(ส) อันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๘,๗๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
๒.๑ สำเร็จการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี่ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ รุ่นที่ ๑๒ ที่รอการบรรจุ
๒.๒ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๓ มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๒.๔ มีคุณสมบัติพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๕ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

๓. วัน เวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในเวลาราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๔.๑ หนังสือส่งตัวจาก สสวท.พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔.๒ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน จำนวน ๑ ชุด
๔.๕ รูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
จำนวน ๓ แผ่น
๔.๖ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔.๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔.๘ วุฒิบัตรผ่านการอบรมโครงการค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔.๙ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล(ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖(ต้องได้รับอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครคัดเลือกได้จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
๕.๓ ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ตามแบบที่กำหนด

๘. วัน เวลาและสถานที่ในการคัดเลือก จะคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

๙. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้จับลำดับที่โดยการจับสลาก

๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และทางเว็บไซท์(http://www.surinedu3.org)

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
๑๑.๑ ผู้ที่คัดเลือกได้จะรับการบรรจุและแต่ตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้โดยให้ผู้คัดเลือกได้เลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีอัตราว่าง
๑๑.๒ การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะยึดถือประกาศบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องรับทราบประกาศบัญชีผู้คัดเลือกได้
๑๑.๓ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM