องค์การเภสัชกรรม เปิดรับวุฒิปวช : SIAMHRM.COM

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับวุฒิปวช


องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สังกัดหน่วยงานในระดับฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 4 คน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,870 บาท โดยวิธีสอบคัดเลือก ดังนี้

จำนวนที่ต้องการและหน่วยงานที่สังกัด

- แผนกจัดทำงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 คน

- แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองบริหารเอกสาร ประกันคุณภาพฝ่ายประกันคุณภาพ 1 คน

- กองศูนย์สอบเทียบเครื่องมือ ฝ่ายประกันคุณภาพ 2 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

- ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ปวช. สาขาพาณิชยการ หรือการบัญชี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก

- ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ใบกองหนุน หรือใบรับรองไม่ต้องเป็นทหาร

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองประสบการณ์ การทำงาน เป็นต้น

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิด ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด

สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การ เภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิในการยกเลิก ไม่ว่าจะมีการสอบแล้วหรือไม่ก็ตาม กรณีองค์การเภสัชกรรมตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติ และ/หรือหลักฐานไม่ตรงกับที่แจ้ง ไว้ในสมัคร องค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา เลิกจ้างทันที


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM