มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป


 ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท และเงินค่าครองชีพ 1,000 บาท สังกัดงานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบีย[ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม
2. คุณวุฒิที่รับสมัคร
- วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน อนุมัติแล้ว ก่อนปิดวัน รับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.3 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
3.4 ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2913-2500 ต่อ 1011, 1012, 1121 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นหยุดราชการ และวันเสาร์ – อาทิตย์)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM