ร.พ.ทหารผ่านศึก เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

ร.พ.ทหารผ่านศึก เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี


โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ดังนี้

1. ประจำแผนก ปฏิบัติงานที่แผนกบัญชี 1 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร การบัญชี) สามารถพิมพ์ดีดและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี

2. ประจำแผนก ปฏิบัติงานที่แผนกจัดหา 2 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือการเงิน หรือการธนาคาร หรือการคลัง หรือการตลาด หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี

3. เสมียน ปฏิบัติงานที่แผนกจัดหา 1 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช. หรืออนุ ปริญญา หรือเทียบเท่า สายวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี

4. เสมียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานเภสัช กรรม 3 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี วุฒิประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าสายวิชาบริหาร ธุรกิจ สามารถพิมพ์ดีดและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

5. เสมียน ปฏิบัติงานที่กองการพยาบาล 3 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า สายวิชาบริหาร ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ดีดและใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ดี

6. เสมียน ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล 1 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-40 ปี วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น และผ่านการฝึกอบรมด้านการพยาบาล

7. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่แผนกโภชนาการ 1 อัตรา

- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

8. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ 3 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

9. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ 1 อัตรา

- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี

- วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6

สำหรับผู้สมัครเพศชายต้องพ้นพันธะทางราชการ ทหารแล้ว ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองกลาง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. โทร. 0-2245-0661 ต่อ 1647 โทรสาร 0-2246-2700 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM