เทศบาลชุมพร เปิดรับ ครูผู้ช่วย : SIAMHRM.COM

เทศบาลชุมพร เปิดรับ ครูผู้ช่วย


เทศบาลชุมพร ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนขั้น 7,940 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนขั้น 7,940 บาท วิชาเอกภาษาไทย

2. ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนขั้น 7,940 บาท วิชาเอกภาษาอังกฤษ

3. ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนขั้น 7,940 บาท วิชาเอกสังคมศึกษา

4. ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือนขั้น 7,940 บาท วิชาเอกวิทยาศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ท.กำหนด โดยผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หรือได้รับประกาศนียบัตรที่ ก.ค.รับรองให้ใช้เป็นหลักฐานได้โดยไม่ต้องตรวจนับหน่วยกิต

- เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือได้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน 3 รูป

- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต ปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

- หนังสืออนุญาตยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้จากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง กรณีผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสืออนุญาตให้สอบแข่งขัน กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM