อบต.บัวสลี เปิดรับ วุฒิป.4 - ปวช. : SIAMHRM.COM

อบต.บัวสลี เปิดรับ วุฒิป.4 - ปวช.


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
1.2.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
2.1.1 มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล
2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความ
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/ลักษณะงาน และอัตราค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอัตราเงินเดือนละ 5,760.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2. ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมทั้งมีใบรับรองการผ่านงาน
3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2 ขึ้นไป ตามกฎหมายและมีความรู้ความสามารถด้านยานยนต์ตลอดจน
การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ หรือเคยผ่านงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ และดูแลรักษาตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในการใช้งานได้ดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้ได้รับเงินเดือนอัตราเงินเดือนละ 5,760.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอัตราเงินเดือนละ 5,080.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
3.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2552 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2552
3.3 สอบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 และประกาศผลสอบในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
3.4 สถานที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 โทรศัพท์ 0-5367-3657 ต่อ 13 โทรสาร 0-5367-3885

4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
4.2 สำเนาวุฒิการศึกษา โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย จำนวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์ที่ได้ระบุผ่านการตรวจสุขภาพและออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
4.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรสจำนวน 1 ฉบับ (กรณีชื่อตัว – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
4.7 หนังสือรับรองการผ่านงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กรณีใช้วุฒิ ม.6 มาสมัคร

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท
5.2 พนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียม 50 บาท

6. หลักเกณฑ์การเลือกสรร
6.1 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
- พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีการสอบภาคปฏิบัติ

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องมีคะแนนสูงสุด

8. การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
จะเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับ
การคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลแต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

9. การบรรจุ
9.1. ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุตามลำดับที่ในบัญชี ได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
9.2. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีมีงบประมาณเพียงพอในการสั่งจ้าง
9.3. ในวันทำสัญญาจ้างต้องนำข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาทำสัญญาค้ำประกันการทำงานในวันทำสัญญาด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM