วช. เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ : SIAMHRM.COM

วช. เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา (เรียนคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 16 หน่วยกิต)

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะ MS Access)

- สามารถใช้โปรแกรม Macromedia Dream-weaver, Flash (สามารถ Update ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้)

- สามารถดูแล รักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอม พิวเตอร์ได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

- สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัด และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 5 ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2561-2445 ต่อ 467 แฟกซ์ 0-2579-2283, 0-2940-6501


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM