ประกาศรับสมัครงาน โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : SIAMHRM.COM

ประกาศรับสมัครงาน โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน
ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่คัดเลือก
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 6,000 - 6,900 บาท

2. ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
2.1 ทำหน้าที่ขับรถส่งสิ่งพิมพ์และรับส่งพนักงานในการติดต่อประสานงานในด้านต่าง ๆ
2.2 รับผิดชอบดูแลสิ่งพิมพ์ภายในรถให้ครบจำนวนและสภาพเรียบร้อยก่อนส่งให้ผู้รับบริการ
2.3 ขับรถด้วยความไม่ประมาทและถูกต้องตามกฎจราจร
2.4 ดูแลรักษารถให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.5 รับ-ส่ง เอกสาร ต้นฉบับ
2.6 รับ-ส่ง งานสั่งจ้าง ตลอดจน ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเกณฑ์ของโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือวุฒิอื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม
- เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 1 รูป
4.2 ใบประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.4 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
4.5 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
4.6 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกธุรการ โรงพิมพ์แห่ง-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-2183565 ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทุกวันเปิดทำการราชการ และจะไม่คืนหลักฐานต่าง ๆ ในการ สมัครไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

5. เกณฑ์การสอบ
สอบสัมภาษณ์

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM