พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประกาศรับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประกาศรับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี


พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา รับสมัครงาน วุฒิ ปวส.-ปริ ญญาตรี
 
 1. ภัณฑารักษ์ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์วิทยา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ (ถ้ามี)
 2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (1 อัตรา)
 - สำเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพชั้นสูง ด้านศิลปะการออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบกระจายสื่อมัลติมีเดีย (1 อัตรา)
 สำเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพชั้นสูง ด้านศิลปะการออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยาวิทยาด้วยตน เองได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้น 1 อาคาร 5 0 ปี อุตุนิยมวิทยา ถ.สุขุมวิท กทม.หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไ ด้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถ.สุขุมวิท แข วงบางนา เขตบางนา กทม.10260 Tel.0 2399 4568-74 วงเล็บมุมซองว่ าเอกสารประกอบการสมัครงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ต ั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 สามารถ Download แบบ ฟอร์มใบสมัครที่ www.tmd.go.th  


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM