อัตราภาษีเงินได้บุคคล : SIAMHRM.COM

อัตราภาษีเงินได้บุคคล
ในปี 2551 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 471) พ.ศ. 2551 กำหนดยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินสามล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับแก่กำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท เฉพาะในส่วนที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือ   ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยเพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม และกระตุ้นให้มีการลงทุนในวิสาหกิจดังกล่าวอันจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
 
การยกเว้นและการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ที่กำลังยื่นรายการในขณะนี้ ทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมประหยัดเม็ดเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลลงไปรายละ 22,500 บาทต่อปี แม้จะดูว่าเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่ก็เปรียบเสมือนหยดน้ำที่หยาดลงที่ละหยด จำนวนหลายแสนหยดก็เป็นหนองน้ำได้ ซึ่งก็คือความสูญเสียรายได้ค่าภาษีอากรของภาครัฐ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาททีเดียวครับ
 
แต่ก็จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเพิ่มสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล สำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท แรก ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน นอกนั้นก็ยังคงเดิมที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ในทำนองเดียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้สุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก โดยเพิ่มจากปีก่อน ๆ ที่ยกเว้นสำหรับเงินได้สุทธิเพียง 100,000 บาทแรก
 
การยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งสองประเภทดังกล่าว อย่างสอดคล้องกัน ก็เพื่อที่จะให้เม็ดเงินภาษียังคงอยู่ในภาคเอกชนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะหากเม็ดเงินเคลื่อนย้ายไปยังภาครัฐบาล กว่าจะไหลย้อนกลับมา อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานมาเป็นปี ๆ ซึ่งในภาวการณ์ทางเศรษฐกิจเยี่ยงนี้ ทำให้รัฐรอไม่ได้
 
ในทางตรงกันข้ามเม็ดเงินที่อยู่ในภาคเอกชน ก็จะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยอันเป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ควบคู่ไปกับมาตรการอื่น ๆ อาทิ การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์การเพิ่มงบลงทุน

ที่มา : dailynews.co.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM