กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสถาปนิกปฏิบัติการ 2 อัตรา : SIAMHRM.COM

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสถาปนิกปฏิบัติการ 2 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการดังต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 สถาปนิกปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
 - สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 1 อัตรา
 - สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กทม.10400
 
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM