มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง


จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 - เพศชาย/หญิง
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 - มีความสามารถทางศิลปะ
 
 2. อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 - มีความเชี่ยวชาญทางการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - เป็นผู้มีความรู้ด้านงานแผนงาน โครงการ งบประมาณ เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์งบประมาณ จัดทำแผนงาน
 
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้คล่อง สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 - เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
 
 - เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 
 - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิทยา ศาสตร์คอมพิวเตอร์) สาขาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านงบประมาณ แผนงาน เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
 
 - เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 
 - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 หมายเหตุ วุฒิปริญญาตรี บรรจุในอัตราเงินเดือน 8,260 บาท วุฒิปริญญาโท บรรจุในอัตราเงินเดือน 10,090 บาท
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
 
 - ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด พร้อมกรอกข้อความสมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (พร้อมตัวจริง) หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาออกให้ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
 - หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM