ก.แรงงานของบ 4 พันล.ตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงลูกจ้างตกงาน : SIAMHRM.COM

ก.แรงงานของบ 4 พันล.ตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงลูกจ้างตกงาน
นายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เร่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานศึกษาการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องเร่งด่วนของลูกจ้างในวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมา โดยการศึกษาเบื้องต้นมี 2 แนวทาง คือ จัดตั้งกองทุนโดยการจัดเก็บเงินสบทบของลูกจ้างและนายจ้างตามอัตราความเสี่ยง หรือการเสนอให้รัฐบาลนำงบประมาณ 4 พันล้านบาทมาจัดตั้งกองทุนก่อน จากนั้นเมื่อพ้นวิกฤตเศรษฐกิจก็จะเรียกเก็บจากนายจ้าง และลูกจ้างเพื่อประโยชน์ระยะยาว
        ทั้งนี้ มีการประมาณการณ์ว่าจะมีคนเสี่ยงตกงาน และไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างประมาณ 200,000 คน และในสัปดาห์หน้าก็จะเสนอให้ นายไพฑูรย์ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดระบบ และสรุปแนวทางการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงลูกจ้างเพื่อเสนอต่อที่ประชุมกระทรวงแรงงานเห็นชอบ และจัดทำร่างกฎหมายต่อไป

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM