สนง.คุมประพฤติอำนาจเจริญ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ : SIAMHRM.COM

สนง.คุมประพฤติอำนาจเจริญ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อม ูล (ปิดรับสมัคร 23 เมษายน 2552)
 
 
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 ตำแหน่ง
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 1
 
 อัตราระยะเวลาการจ้าง
 ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
 
 อัตราค่าตอบแทน
 7,010 บาท
 
 สิทธิประโยชน์
 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547ลักษณะงานที่ปฏิบัติ พิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงานการคุมประพฤติรายงานการคุมประพฤติ รายงานผลตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมอบหมาย
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยกร เลขานุการ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหับตำแหน่งนี้ได้
 
 การรับสมัครสอบ
 ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครสอบและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ให้บอกสถานที่รับสมัครให้ละเอียด พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 045 – 235158 โทรสาร. 045 – 235080 ปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.
 
 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน
 
 
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
 ที่อยู่   ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :  045 – 235158


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM