เปิดรับสมัครงาน กองคลัง กรมปศุสัตว์ รับนักวิชาการพัสดุ : SIAMHRM.COM

เปิดรับสมัครงาน กองคลัง กรมปศุสัตว์ รับนักวิชาการพัสดุ


กองคลัง กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพน ักงานราชการประเภททั่วไป รายละเอียดดังนี้
 
 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
     พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีมี
     ประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
 2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 
 3. วันที่รับสมัคร 30 มีนาคม 2552 - 17 เมษายน 2552 ในวันและ
     เวลาราชการ
 
 4. รับสมัครที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคาร
     อำนวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์
 
 5. ดูรายละเอียดได้ที่ www.dld.go.th/finance  


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM