ประกาศตำแหน่งงานว่าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับพนักงานธุรการ ชั้น 2 จำนวน 10 อัตรา : SIAMHRM.COM

ประกาศตำแหน่งงานว่าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับพนักงานธุรการ ชั้น 2 จำนวน 10 อัตรา


โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุ นทหารอากาศ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 คน ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 พนักงานธุรการ ชั้น 2 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 10 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
 
 หลักฐานของผู้สมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. ต้นฉบับวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ
     1 ฉบับ พร้อมสำเนา
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดา มารดาของผู้สมัคร (หากบิดา
     หรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือ
     มารดา หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติ
     ของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 4. กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือ
     ทะเบียนกองประจำการ (สด.3) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก
     ทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ (สด.43) พร้อม
     สำเนา 1 ฉบับ
 5. ผู้สมัครที่เป็นหญิง หากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญ
     การสมรสไปแสดงด้วย จำนวน 1 ฉบับ
 
 สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล (อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 3) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร. 0-2534-7234, 0-2534-7293 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ในวันเวลาราชการ  http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM