สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 อัตรา : SIAMHRM.COM

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 อัตรา


สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูก จ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (ผู้ช่วยเภสัชกร)
 จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ
 
 1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 1.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป โดยอนุโลมตามมาตรา 35
       แห่งระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2538
 1.2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี และไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 1.3 เพศหญิง หรือเพศชาย กรณีที่เป็นเพศชายต้องมีใบผ่านการ  
       เกณฑ์ทหาร
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมหรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 3. เอกสาร และหลักฐานประกอบใบสมัคร
 3.1 ใบสมัคร ขอรับได้ที่ ฝ่ายบริหาร สถานพยาบาล (ชั้น 3)
 3.2 สำเนาคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 3.4 ใบรับรองแพทย์
 3.5 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3.6 สำเนาใบกองเกินทหาร 1 ฉบับ (หากเป็นเพศชาย)
 
 4. กำหนด วัน เวลา และสถานที่สมัคร ติดต่อ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ฝ่ายบริหาร สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31
 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ
 
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2552 ณ ฝ่ายบริหารสถานพยาบาล
 หรือดูผ่าน เว็บ (www.inf.ku.ac.th)
 
 6. การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารสถานพยาบาล
 
 7. ประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00เป็นต้นไป


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM