คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา : SIAMHRM.COM

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ
และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Word , Microsoft Excel
และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
6. มีความสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับธุรการและงานสารบรรณ ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
แยกประเภทเอกสาร
ร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น
2. ประสานงานกับสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกคณะสังคมศาสตร์
เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ
3. การจัดทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือ
โต้ตอบ บันทึกข้อความ
5. งานจัดอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมทางวิชาการ
6.
ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
7. ช่วยชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสถานศึกษา
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.
จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ
หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 (ห้อง 11 - 102)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502 กด 23
ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 26 มีนาคม 2552
ณ บอร์ดประกาศหน้าห้อง 11 – 102 ชั้น 1
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
หรือทางเว็บไซท์
http://social.pantown.com (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM