ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.รับสมัครงาน 35 อัตรา : SIAMHRM.COM

ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.รับสมัครงาน 35 อัตรา


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเพื่อเข้าปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักบริหารการเงิน
1. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบัญชี) 1 อัตรา
2. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานวิชาการ) 1 อัตรา
สำนักกฎหมาย
3. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานพัฒนาและยกร่างกฎหมาย) 1 อัตรา
4. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (นิติกร) 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (นักกฎหมายการแพทย์) 1 อัตรา
สำนักงานบริหารสารสนเทศการประกัน
6. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (บริหารระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา
7. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา
8. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (บำรุงรักษาระบบเครือข่าย) 1 อัตรา
9. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (บำรุงรักษาระบบ e-claim) 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่ (สนับสนุนระบบและบริการ) 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่ (บำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่าย) 1 อัตรา
สำนักงานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
12. สำนักงาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารโครงการ) 1 อัตรา
13. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (งานคุ้มครอบสิทธิ) 1 อัตรา
สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ
14. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนระบบบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน) 1 อัตรา
สำนักตรวจสอบ
15. หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน (ด้านการตรวจสอบ) 1 อัตรา
สำนักบริหารจัดการโรคเฉพาะ
16. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (งานบริหารกองทุนโรคไต) 1 อัตรา
17. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ระบบกองทุนโรคไต 1 อัตรา
สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
18. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 อัตรา
19. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (ตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ) 1 อัตรา
สำนักบริหารกองทุน
20. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (งานการเงินกองทุน) 1 อัตรา
21. เจ้าหน้าที่ (งานบัญชี) 1 อัตรา
22. ลูกจ้าง (งานบัญชี) 1 อัตรา
23. ลูกจ้าง (งานการเงิน) 1 อัตรา
กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค
24. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (เภสัชกร) 1 อัตรา
กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
25. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (งานบริหารกองทุน) 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
26. หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน (งานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
27. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (ตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ) 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
28. รองผู้อำนวยการ 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 ระยอง
29. รองผู้อำนวยการ 1 อัตรา
30. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
31. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ) 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันคุณภาแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
33. รองผู้อำนวยการ 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
34. หัวหน้ากลุ่มงาน (ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ) ระดับ 04/03 จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม.
35. ลูกจ้าง (บริการประชาชน) 1 อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.nhso.go.th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2552 โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัครและไม่เสียค่าธรรมเนียม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM