ประกาศงาน เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.) รับเจ้าหน้าที่ : SIAMHRM.COM

ประกาศงาน เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.) รับเจ้าหน้าที่


เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.) เกิดจากกา รรวมตัวของครอบครัวอาสาฯ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยมีวัตถุป ระสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชน และครอบ ครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (ส สย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 - มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน บุคลิกภาพคล่องแคล่วและ
   มีมนุษยสัมพันธ์ในระดับดี
 - กระตือรือร้น ชองเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอพร้อม
   ลุยงานหนัก
 - ระยะทดลองงาน (3 เดือน)
 
 เอกสารการสมัครงาน
 - จดหมาย (แนะนำตัวคุณ ความคาดหวังต่อการทำงาน และเหตุผล
   ที่มูลนิธิฯ ต้องรับคุณเข้าทำงาน)
 - ประวัติการศึกษา รูปถ่าย
 - ประสบการณ์ทำงาน และผลงานเขียน 1-2 ชิ้น (ไม่เกิน 3-5 หน้า)
 
 ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: grace_social@hotmail.com หรือ Fax 0 2888 2332 หรือตามที่อยู่ คุณอัญญาอร พาณิชพึ่งรัก เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 96/168 ม.17 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.10700


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM