เปิดรับสมัคร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

เปิดรับสมัคร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลเพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- มีความสามารถในการติดตั้งและปรับแต่งระบบปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- มีความสามารถในการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Microsoft Office หรือ Open Office อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- มีความสามารถในการติดตั้งและปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-24 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2590 6315 หรือดูได้ที่ www.dms.moph.go.th (ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM