สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 15 อัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 15 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้าเป็นพนักงานหรือจ้างงานแบบระยะเวลาที่แน่นอน จำนวน 15 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผู้อำนวยการแผนงานอำนวยการ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป
2. ผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ชำนาญการหรือนักบริหารด้านพัฒนาระบบและประเมินผล 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ พัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ พัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ชำนาญการหรือนักสื่อสารทางสังคม 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้ชำนาญการหรือนักบริหารงานพัสดุ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. นักบริหาร หรือพนักงานบริหารจัดการทั่วไป 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. นักบริหารหรือพนักงานบริหารด้านการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ทุกตำแหน่งต้องมีประสบการณ์ตามที่กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายได้ที่ แผนงานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร 88/37 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel.0 2590 2489 หรือ E-mail:
nationalhealth@nationalhealth.or.th ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM