สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง


สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เ ปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 1. เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ สาขาภูเก็ต (สัญญาจ้าง)
 - มีสัญชาติไทย สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
   สำนักงาน พ.ศ.2546 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 - มีประสบการณ์ด้านบัญชี ประมาณ 2-3 ปี
 - มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 - มีความรู้ด้านพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ หรือส่งหลักฐานการสมัคร หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0 2554 0491 หรือที่สาขาภูเก็ตโทร.0 7637 9111-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 2. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ประจำ) สาขาภูเก็ต
 - มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 23-35 ปี
 - สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
   สำนักงาน พ.ศ.2546 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์งานบริหารโครงการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จะได้รับ
   การพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์จัดทำแผน ประสาน กำกับ
   และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
 - มีความรู้อุตสาหกรรมซอฟแวร์ สาขา Animation &
   Multimedia และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้
 สนใจสามารถสมัครออนไลน์ หรือส่งหลักฐานการสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0 2554 0491 หรือ SIPA สาขาภูเก็ต โทร.0 7637 9117-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (ประจำ) สาขาภูเก็ต
 - มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 23-35 ปี
 - ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
   สำนักงาน พ.ศ.2546
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยว
   ข้อง มีประสบการณ์ด้าน Software Development ประมาร 2 ปีขึ้น
   ไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ OOAD, RUP, SOA, etc. ,
   ความรู้ด้าน UML Design Pattern จะได้รับการพิจารณาเป็น
   พิเศษ มีความรู้ด้าน JAVA/.NET Programming
 - มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้
 
 สนใจสามารถสมัครออนไลน์ หรือส่งหลักฐานการสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0 2554 0491 หรือ SIPA สาขาภูเก็ต โทร.0 7637 9117-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM