ศูนย์วิจัยทางคลินิก รับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา : SIAMHRM.COM

ศูนย์วิจัยทางคลินิก รับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา


ศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครลูกจ้างชั ่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งดังนี้
 
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 - วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ชีวเคมีวิทยา
   ศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านเทคนิค PCR จะได้รับการพิจารณาเป็น
   พิเศษ
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ระดับดี
 - มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 15189
 
 สนใจสมัครได้ที่กลุ่มห้องปฏิบัติการทางคลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 7 ห้อง 704 Tel.0 2965 9757 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM