อบจ.กระบี่ รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

อบจ.กระบี่ รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 อัตรา)
- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.,ก.ค.หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. พนักงานขับรถยนต์ (2 อัตรา)
- มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM