อบต.หนองหมี รับสมัคร พนักงานจ้าง 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

อบต.หนองหมี รับสมัคร พนักงานจ้าง 3 อัตรา


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธรมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1 อัตรา)
- วุฒิปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. ผู้ช่วยช่างโยธา (1 อัตรา)
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
พนักงานจ้างทั่วไป
3. พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา)
- วุฒิป.6 มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร ตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM