สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี


สถาบันโรคทรวงอก จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสถาบัน
1. ตำแหน่งประชาสัมพันธ์
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ หรือการบริหารธุรกิจ (สาขาจัดการทั่วไป การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการพูด และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ออกแบบ
- สามารถทำงานออกหน่วยได้ในนอกเวลาราชการ / วันเสาร์-วันอาทิตย์ / วันหยุดราชการ
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา และไม่ติดสารเสพติด
สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ตึก 7 ชั้น 5 สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติได้ โดยรับสมัครในวันและเวลาราชการ โทร.0 2580 3423 ต่อ 7507-8
2. ตำแหน่งนักวิชาการสุขศึกษา
- เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางสุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา และไม่ติดสารเสพติด
สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
- รูปขนาด 1 / 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ ที่มีผลเอกซเรย์ปอด
- ใบแสดงคุณวุฒิ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM