คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา : SIAMHRM.COM

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 7,940 บาท (และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาและชีววิทยา
2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : สอบหลักสูตรความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี (อาคารใหม่) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลฃา 09.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร :
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนดไว้ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM