กรมการศาสนา รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา จำนวน 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

กรมการศาสนา รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา จำนวน 3 อัตรา


กรมการศาสนา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติราชการในส่วนกลางโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา
1.1 กลุ่มวิชาการ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
- นักวิชาการศาสนา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศาสนา ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
1.2 กลุ่มเผยแผ่ศาสนา สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
- นักวิชาการศาสนา ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิขอโอน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.dra.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM