ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาลัย : SIAMHRM.COM

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาลัย


ศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร (Associated Manager of CRU University Business Incubator ) โดยมีรายละเอียดงานและคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้

Position profile

Position : ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร

Associated Manager of CRU University Business Incubator

รายละเอียดองค์กร

ศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ และสามารถแสวงหาความร่วมมือได้จากเครือข่ายร่วมกับความรู้ด้านธุรกิจและ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งอาจเป็นศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ตลอดจนนักศึกษาที่มีความประสงค์จำดำเนินธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภครวมทั้งบุคลากรทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงธุรกิจจนพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง ดูแลเรื่องการบริหารจัดการของผู้ริเริ่มประกอบการ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและมีจิตใจในการให้บริการ มีความสามารถในการให้บริการ สามารถในการที่จะดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยและพัฒนา มาปรับเปลี่ยนผลออกสู่เชิงพานิชย์


Job description

1. รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการหาผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ามาบ่มเพาะเป็น ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ มุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย คือ

a. อาจารย์ หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยคัดเลือก หรือมองจากอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย มีสิทธิบัตรด้านต่างๆที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์

b. นักศึกษา /กลุ่มนักศึกษา ซึ่งอาจจะคัดเลือกจากชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ CRU-SEC club จากการจัดกิจกรรม การประกวดแผนธุรกิจ หรือการอบรมด้านการเขียนแผนธุรกิจที่จัดร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการด้านการส่งเสริมกิจกรรมชมรมฯ

c. ศิษย์เก่าที่มีความต้องการจะเปลี่ยนจากการทำงานประจำ มาเป็นเจ้าของกิจการ

d. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ประสบความสำเร็จ

หมายเหตุ ธุรกิจที่เราจะมุ่งเน้นสนับสนุน จะต้องเป็นธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้าไปเสริมสร้าง หรือบ่มเพาะใน ระหว่างที่ยังเป็น incubate

2. ดำเนิน การวิเคราะห์ผู้ประกอบการรายใหม่ ว่ามีความเหมาะสมต่อการนำมาเป็นบ่มเพาะผู้ประกอบการและน่าจะมีความยั่งยืนใน การทำธุรกิจ โดยพิจารณาจาก แผนธุรกิจที่เขียน การสัมภาษณ์ ลักษณะของธุรกิจที่จะดำเนินกิจการ เปรียบเทียบกับสภาวะหรือสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

3. จัดทำเอกสารด้านการวางแผน (incubation plan) จัดทำตารางการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่การเป็น pre-incubate และ เมื่อเป็น incubate

4. ติดตาม การปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้ารับการ บ่มเพาะให้มีความคืบหน้าตามแผนเวลาที่กำหนด หากรายใดมีปัญหาและอุปสรรคก็สามารถที่จะให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นได้เป็นอย่างดี

5. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ การประกอบธุรกิจขนาดย่อมและธุรกรรมต่างๆที่ต้องดำเนินการในการทำธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี

6. จัด ทำแผนงานและดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและภายนอก ได้เข้าใจถึงบทบาทและภารกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็นอย่างดี และเกิดประสิทธิภาพ

7. ติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ และผลักดันให้เกิดธุรกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม และมีความยั่งยืน

8. จัดทำเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการของศูนย์ฯได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำออกเผยแพร่ได้

9. วางแผนและจัดการประชุม จัดนิทรรศการ และจัดสัมมนาด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์บ่มเพาะได้อย่างเหมาะสม

10. ประสานงานด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายQualification


1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้พื้นฐาน ทักษะหรือแนวคิดทางการดำเนินธุรกิจที่ดี

3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี

4. มีความรับผิดชอบต่อการทำงานสูง และมองภาพขององค์กรได้เข้าใจ

5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนงาน การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรธุรกิจได้ดี

6. ทำงานด้วยความทุ่มเท และสามารถพัฒนางานได้ท่ามกลางความกดดันหรือข้อจำกัดในสิ่งแวดล้อม

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถนำกิจกรรมกลุ่มได้

8. มีเวลาให้กับการทำงาน ไม่ขัดสนเงินทองจนทำให้มองเห็นคุณค่าของผลตอบแทนสำคัญกว่างานและความก้าวหน้าในหน้าที่รับผิดชอบ

9. มีศักยภาพในการรับการถ่ายทอดแนวคิดและสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. พร้อมที่จะทำงานเบ็ดเสร็จในเชิงการบริหารและปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรPosition data

1. เงินเดือน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนราชการของระดับปริญญาโท (ประมาณ 14,000 บาท)

2. ลักษณะการจ้าง สัญญาจ้าง 1ปี ต่อสัญญาปีต่อปี และมีแนวโน้มจะปรับเข้าสู่การเป็นพนักงานประจำในรูปแบบของ พนักงานมหาวิทยาลัย

3. การทดลองงาน ระยะเวลา 6 เดือน โดยพิจารณาจากลักษณะการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่องานและ out put/out come ที่ออกมาตาม KPI ที่กำหนดจากแหล่งสนับสนุนเงินทุน

4. การปฏิบัติงาน 8.30-17.30 น. จันทร์-ศุกร์ การปฏิบัติงานนอกเหนือจากนี้ขึ้นกับลักษณะงานเกิดขึ้น และความรีบเร่ง

5. ระบบการขึ้นเงินเดือน ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ขึ้นกับผลงานโดยการพิจารณาของผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ

6. หน่วยงาน CRU-UBI ถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากมีการหารายได้เข้ามาในองค์กรได้ อาจจะมีส่วน intensive ให้กับผู้ที่ outsource งบประมาณเข้ามาได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการสามารถออกระเบียบได้ผู้สนใจโปรดส่ง ประวัติย่อ (อย่างละเอียด), Transcript , เอกสารการผ่านงาน- รับรองการทำงาน (ถ้ามี) มาที่


e-mail : cru_
ubi@hotmail.com


หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โทร.02-9426900-99 ต่อ6014 -6015 หรือ โทร. 080-9777219


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM