คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์ : SIAMHRM.COM

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์


คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานที่ภาควิชารัฐศาสตร์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 20,654 - 47,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
ด้านรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. มีผลคะแนนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ที่ระดับคะแนน TOEFL (Paper – Based Test)
ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ซึ่งให้สามารถเทียบเคียง
ผลการสอบจากแหล่งอื่นในระดับคะแนนที่เท่ากันได้
โดยผลสอบต้องไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ

วันเวลาสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้อง 11 – 102 ชั้น 1
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502 กด 23
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
ณ บอร์ดประกาศหน้าห้อง 11 – 102 ชั้น 1
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
หรือทางเวบไซท์
http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM