คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 9 อัตรา : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 9 อัตรา


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังมีรายละเอียดดังนี้นี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
- วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านสาขาอิมมูโนวิทยา ชีววิทยา พันธุศาสตร์จุลชีววิทยา ชีววิทยา
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
- หากมีประสบการณ์ด้านอิมมูโนวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2552
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ งานแพทยศาสตร์วิทยา
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
- หากมีประสบการณ์ด้าน Web Application , Microsoft Access จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2552
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์ หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2551
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานเวชสารสนเทศ
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2551
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
- หากมีประสบการณ์ด้านการดูแล Database และวางแผนงานต่างๆ หรือการดูแลระบบแม่ข่าย หรือการควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 3-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2552
5. วิศวกร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
- มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านออกแบบควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล
6. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์
- วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางด้านฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยาชีวเคมี
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
- หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องช่วยหายใจและผู้ช่วยแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการได้
ตำแหน่งที่ 5-6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2552
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารทีเกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 ภายในกำหนดวันรับสมัคร


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM