การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครวิศวกร 6 : SIAMHRM.COM

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครวิศวกร 6
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
วิศวกร 6
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือวุฒิปริญญาโท ทางสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นหรือมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสิ่งแวดล้อมมาแล้ว 1 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้
- มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.โทร.0 2253 0561 ต่อ 1121, 1181 ตั้งแต่วันที่ 4- 18 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM