สปส.เตรียมเงินชดเชยคนตกงานนับล้านคน เร่งขยายเวลาจ่ายเพิ่มเป็น 8 เดือนดีเดย์ 1 มค.52 : SIAMHRM.COM

สปส.เตรียมเงินชดเชยคนตกงานนับล้านคน เร่งขยายเวลาจ่ายเพิ่มเป็น 8 เดือนดีเดย์ 1 มค.52
  ประกันสังคมเตรียมรับมือวิกฤตแรงงานขยายเวลาการคุ้มครอง "ประกันการว่างงาน"จากเดิม 6 เดือน เป็น 8 เดือนพร้อมประกาศใช้เดือนมกราคมปีหน้า เลขาฯยอมรับอัตราการว่างงานปีหน้าพุ่ง มั่นใจรับมือคนตกงานกว่า 1 ล้านคนได้แน่นอน สั่งเตรียมเงินสำรองกว่า 1600ล้านบาทไว้รองรับแล้ว
       
        การปลดและปรับลดอัตราพนักงานในองค์กรใหญ่ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเสมือนสัญญาณเตือนภัยที่ทุกๆประเทศในโลกต่างก็ต้องพยายามหาหนทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศของตนเอง ซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยเองก็ต้องเจอกับ "โดมิโน"วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เช่นเดียวกัน
       
       สัญญาณอันตรายของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในบ้านเราเริ่มสอดรับกับสถานการณ์โลกเมื่อหลายๆบริษัทเริ่มทะยอยปรับลดพนักงานลง เริ่มจากกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาทิ บริษัทไทยอเมริกัน อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ บริษัท อีทีเอ เครื่องประดับ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
       
       สาเหตุหลักที่ทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องมีการปิดกิจการ เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนายทุนรายใหญ่ที่จะลงทุนในประเทศไทย หลังจากที่เกิดวิกฤติสถาบันการเงินของประเทศดังกล่าวจึงกระทบถึงธุรกิจในไทยด้วย
       
       ในส่วนของประเทศไทยนั้นมีการคาดการโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ประเมินอย่างคราวๆ ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2552 จะมีแรงงานไทยตกงานประมาณ 6-7 แสนคน ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายๆแห่งก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้นเช่นเดียวกัน
       
       สปส.ยันมีเงินรับมือคนตกงาน
       
       อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานแรกๆที่จะต้องช่วยเหลือหากลูกจ้างต้องตกงานด้วยเหตุผลต่าง ๆ ด้วยการจ่ายเงินชดเชยให้ก่อนที่ลูกจ้างจะหางานใหม่ทำได้ ปัจจุบันกองทุนประกันสังคม มีเงินทุนทั้งสิ้น 427,000 ล้านบาท ปัจจุบันสถานะกองทุนกรณีว่างงานมีเงินสมทบที่จัดเก็บได้ เป็นเงิน 16,860 ล้านบาท แต่ได้มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว เป็นเงิน 5,300 ล้านบาท และกองทุนดังกล่าวจะมียอดเงินสะสม ณ.ขณะนี้ 10,995 ล้านบาท โดยในปี 2551 สามารถจัดเก็บได้อีก8,000พันล้าน รวมเงินกองทุนกรณีว่างงานจะมียอดในปีนี้รวม 18,995 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองทุนมีเสถียรภาพที่มั่นคงที่จะสามารถจ่ายให้กับลูกจ้างที่มีการว่างงานได้
       
       ปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)บอกกับ "ผู้จัดการยุคใหม่รายสัปดาห์"ว่า สปส.ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการว่างงานซึ่งในปีหน้าคาดว่าจะมีผู้ว่างงานเพิ่มสูงถึง 1 ล้านคนโดยในปี 2552 นี้ สปส.เตรียมเงินไว้สำรองจ่ายในกรณีการว่างงานแล้วประมาณ 1,600 ล้านบาท และสามารถเพิ่มเติมได้หากมีการว่างงานเพิ่มขึ้น
       
       นอกจากนี้ สปส.กำลังดำเนินการขยายเวลาของการประกันการว่างงานจากเดิมที่คุ้มครองอยู่ที่ 50%ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายในระยะเวลา 6 เดือนเป็นคุ้มครอง 50% แต่จะขยายเวลาจาก 6 เดือนเป็น 8 เดือน ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่คณะกรรมการกฤษฏีกาพิจารณาคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในราวเดือนมกราคมปีหน้านี้แน่นอน
       
       หลักเกณฑ์การจ่ายเงินว่างงาน
       
       สำหรับคนที่กำลังจะตกงานหรือว่างงานอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างก็อย่างพึ่งตื่นตระหนกตกใจเพราะสามารถจะมาขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 กรณี ของประกันสังคม ได้โดยเมื่อขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว สิทธิที่จะได้รับมีดังนี้ ลาออก ได้รับประโยชน์ทดแทน 30% ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 90 วัน เลิกจ้าง ได้รับประโยชน์ทดแทน 50% ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 180 วัน ( 6 เดือนซึ่งจะขยายระยะเวลาเป็น 8 เดือนในเดือนมกราคา 2552 ) แต่ ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเกิน 15,000บาท จะได้ประโยชน์ทดแทนที่ 30 - 50% ของ 15,000บาท ตามแต่กรณีว่าผู้ประกันตนอยู่ในสถานภาพใด เช่นถูกเลิกจ้างหรือลาออก
       
       สำหรับผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง ออกจากงาน หรือว่างงาน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ คือ 1.ต้องขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน 2.มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหางานให้ 3.ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 4.ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่า เดือนละ 1 ครั้ง 4.ผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษสำหรับความผิดลหุโทษ 5.ต้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 6.มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย 7.ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39
       
       "กรณีที่ผู้ประกันตนไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานล่าช้าเกินกว่า 30 วัน เงินทดแทนที่จะได้รับจะลดส่วนลงตามวันเวลาที่มายื่นขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจึงขอแนะนำว่าผู้ประกันตนควรรีบมาขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่ว่างงาน โดยผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานได้ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศที่สะดวก"
       
       สำหรับเอกสารที่นำมาใช้ขึ้นทะเบียนว่างงานซึ่งผู้ประกันตนจะต้องใส่ใจห้ามหลงลืมประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกร ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
       
       อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการปฏิบัติในการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่งผู้ประกันตนจะละเลยไม่ได้คือต้องไปรายงานตัว ณ.สำนักงานจัดหางานจังหวัด เขตพื้นที่ที่ได้ยื่นเรื่องไว้ตามกำหนดนัดทุกครั้ง ซึ่งหากไม่ไปรายงานตัวเดือนใด จะไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนงวดนั้น
       
       นอกจากนี้ในระหว่างที่มีการขอประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนจะต้องหางานและต้องมีความพร้อมที่จะทำงานตามที่กรมการจัดหางานจัดหาให้ และผู้ประกันตนจะต้องไม่ปฏิเสธงานที่เหมาะสมตามที่กรมการจัดหางานจัดหาให้
       
       หากผู้ประกันตนได้ทำงานวันใดจะงดจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนที่เหลือทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่ได้งานทำ ส่วนคนที่ปฏิเสธงานที่เหมาะสมที่จัดหาให้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะงดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้ปฏิเสธ
       
       นอกจากนี้ผู้ประกันตนจะต้องมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ซึ่งทางกรมการจัดหางานจะส่งผู้ประกันตนที่ต้องการจะฝึกฝีมือแรงงานไปฝึกที่ สพร. ระหว่างฝึกอบรมฝีมือแรงงาน รายงานตัว ณ สถานที่ฝึกอบรม ปฏิเสธการฝึกอบรม หรือขาดฝึกอบรม ไม่มีเหตุผลอันควร งดจ่ายประโยชน ทดแทนกรณีว่างงานนับตั้งแต่วันที่ปฏิเสธฝึกอบรม ขาดฝึกอบรม
       
       "หากผู้ประกันตนสามารถทำได้อย่างที่กล่าวมาข้างต้นเชื่อว่าจะสามารถประคองตัวเองฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปได้อย่างแน่นอน"
       
       สปส.คุ้มครองได้นับล้าน
       
       ปั้น ระบุอีกว่า จำนวนคนที่จะว่างงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวเลขที่ ส.อ.ท.คาดการณ์นั้นมีความใกล้เคียงมาก แต่ในส่วนของประกันสังคมก็ได้เตรียมการรับมือตรงนี้ไว้อย่างดี นั่นคือกองทุนเงินประกันการว่างงานซึ่งเราเก็บตามปกติจะตกอยู่ปีละประมาณ 8 พันล้าน มีบางส่วนที่เป็นเงินเก็บไว้สำรองซึ่งหากมีการว่างงานมากกว่า 1 ล้านคนก็สามารถรับมือได้แน่นอน
       
       "หลายคนเป็นห่วงว่าตัวเลขการว่างงานที่สูงขึ้นจะทำให้ประกันสังคมมีปัญหาผมขอยืนยันว่า สปส.ได้เตรียมการรับมือได้อย่างดีไม่ต้องเป็นห่วง"
       
       นอกจากนี้ หากผู้ประกันตนที่ว่างงานประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ซึ่งเป็นลักษณะของการสมัครใจประกันตนต่อหลังจากสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยมีเงื่อนไขคือ ผู้ประกันตนต้องมีประวัติการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต่อมาสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและแจ้งความประสงค์เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
       
       โดยยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส. 1-20) ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงาน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ไม่เนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ โดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ซึ่งในอัตราเงินสมทบ 6% หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 288 บาทต่อคนต่อเดือนนั้น เป็นเงินออมในกรณีสงเคราะห์บุตรและ เงินออมชราภาพ ซึ่งเงินส่วนนี้ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับคืนเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว
       
       หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม โทร.1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา07.00-19.00น.หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th

โดย ASTVผู้จัดการรายสัปดาห์   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM