โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) : SIAMHRM.COM

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)


โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) สังกัดโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่งอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (วท.บ.คณิตศาสตร์) สาขาสถิติ (วท.บ.สถิติ) หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์

3. หลักฐานที่ใช้สมัคร
1 หลักฐานการศึกษาได้แก่ สำเนาประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน
2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรทางการสอน (ถ้ามี)
6 กรณีชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล มาแสดงด้วย
7 ใบ ส.ด. 43 หรือ ส.ด. 8 (เฉพาะเพศชาย)

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
วุฒิปริญญาตรี 40 บาท

5. วันเวลาและสถานที่สมัคร
สมัครได้ที่งานบุคลากร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 15.30) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2210 , 0-3810-2257 ต่อ 103

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551

7. กำหนดการคัดเลือก
- วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2551


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM