ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงาน : SIAMHRM.COM

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงาน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกองธุรกิจเงินฝาก

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงาน
ปฏิบัติงานกองธุรกิจเงินฝาก
--------------------------------------------------------
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกองธุรกิจเงินฝาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เพศชายหรือหญิง
1.2 อายุตั้งแต่ 18 – 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.8 ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการหรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
1.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
1.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3. อัตราเงินเเดือน
3.1 ปริญญาตรี ขั้นต้น 9,600 บาท
3.2 ปริญญาโท ขั้นต้น 12,000 บาท
4. ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างปีต่อปี
5. หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
5.1 สำเนาภาพถ่ายใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา หรือได้รับอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้วภายในวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
5.2 สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.3 สำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.4 ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5.5 สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
5.6 เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน ที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง (ถ้ามี)
6. การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบ คัดเลือก โดยไม่จำเป็นต้องเแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้
7. การสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารการสมัครงานมาที่ E-Mail :

recruit@baac.or.th (ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารการสมัครงานตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา) ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 2551
8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน และจะบรรจุผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับตามอัตรว่างของส่วนงาน ผู้ที่ยังไม่ได้รับ การบรรจุ ธนาคารจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศผล


ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2551


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM