กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่ง ธุรการ : SIAMHRM.COM

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่ง ธุรการ


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 5,530 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางบัญชี พาณิชย์ และธุรกิจทั่วไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการเรียน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM